כמבקר ("אתה" או "שלך") באתר האינטרנט www.riministreet.com ("אתר"), קרא בעיון תנאי שימוש אלה לפני השימוש באתר זה.

ברוך הבא לאתר .Rimini Street, Inc‏ ("Rimini Street," "אנחנו," "אנו," או "שלנו"). בשימוש באתר זה, אתה מסכים להיות מחויב ולפעול על-פי התנאים הבאים לשימוש באתר ("תנאי השימוש"). אנו רשאים לשנות את תנאי השימוש בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

ייתכן שאזורים מסוימים באתר יהיו נתונים לתנאים נוספים או שונים. התנאים הנוספים או השונים האלה חלים על אזורי האתר שבהם הם מפורסמים.

שימוש במידע באתר

אתה רשאי להוריד, להציג, להעתיק ולהדפיס מסמכים ותמונות שמשולבים במסמכים אלה (ה"מסמכים") מהאתר בתנאים הבאים: (א) ניתן להשתמש במסמכים אך ורק למטרות אישיות, אינפורמטיביות ולא מסחריות; וכן (ב) אין לשנות את המסמכים בשום צורה. למעט השימוש שמהווה "שימוש הוגן" תחת חוק זכויות היוצרים, אינך רשאי להשתמש, להוריד, להעלות, להעתיק, להדפיס, להציג, לבצע, לשחזר, להוציא לאור, לתת רישיון, לפרסם, להעביר או להפיץ בכל דרך אחרת מידע כלשהו מהאתר הזה באופן מלא או חלקי ללא רשות מפורשת בכתב מ-Rimini Street או סניפיה (ביחד "Rimini Street").

שימוש בפורומים וב תקשורת ציבורית

"פורום" פירושו קבוצת דיון, אזור צ'ט, לוח מודעות, קבוצת חדשות, מכתב ל-Rimini Street, למנהל אתר שלה או לעובדיה, או תפקוד דואר אלקטרוני שמוצע כחלק מהאתר. אתה מסכים לא להעלות, לשלוח בדואר אלקטרוני, לפרסם, להוציא לאור או להעביר בכל דרך אחרת דרך פורום כל תוכן: (א) שגוי או מטעה; (ב) כתוב בלשון הרע; (ג) מטריד או פולש לפרטיות של אדם אחר, או מקדם פנטיות, גזענות, שנאה או נזק כלפי קבוצה או אדם כלשהם; (ד) גס; (ה) מפר זכויות של אדם אחר, כולל אך ללא הגבלה, זכויות הקניין הרוחני; (ו) מהווה דוא"ל המוני לא מבוקש, "דואר זבל", "ספאם" או מכתבי שרשרת, או (ז) מפר כל חוק או תקנה תקפים.

יש להשתמש בפורומים רק למטרות שאושרו על-ידי Rimini Street. אינך רשאי להפיץ או לפרסם בכל דרך אחרת תוכן כלשהו שמכיל גיוס כספים, קידום מכירות, פרסומת, שידול לרכישת חפצים או שירותים או פעילות מסחרית אחרת עבור צד שלישי. אתה מסכים לא לשדל משתמשים אחרים של האתר להשתמש או להצטרף או להפוך לחברים בשירות מסחרי מקוון או לא מקוון כלשהו או בארגון אחר. אתה מסכים לא לאסוף או לאחסן נתונים אישיים על משתמשים אחרים, אלא אם קיבלת לכך אישור מפורש מ-Rimini Street.

בהעלאה, שליחת דואר אלקטרוני, פרסום, הוצאה לאור או העברת תוכן בכל דרך אחרת לפורום או שליחת תוכן כלשהו ל-Rimini Street, אתה אוטומטית מעניק (או מבטיח שהבעלים של זכויות כאלה מעניק במפורש) ל-Rimini Street זכות ורישיון קבועים, ללא תמלוגים, ללא אפשרות ביטול ולא בלעדיים לשימוש, שחזור, שינוי, אימוץ, פרסום, העברה או הפצה של תוכן כזה בכל צורה, אמצעי או טכנולוגיה שידועים כרגע או שיפותחו בעתיד. בנוסף, אתה מתחייב שהיה ויתור על כל מה שנקרא "זכויות מוסריות" בתוכן. Rimini Street אינה רוצה שתשלח מידע סודי או קנייני כלשהו ל-Rimini Street דרך האתר, ואינך רשאי לעשות זאת. אתה מסכים שכל מידע או חומרים שאתה או אנשים שפועלים בשמך מספקים ל-Rimini Street לא ייחשבו כסודיים או קנייניים. Rimini Street תהיה רשאית להשתמש בכל הרעיונות, המושגים, הידע המקצועי או הטכניקות שכלולים בתוכן כלשהו שנשלח על-ידך ל-Rimini Street או שפורסם בפורום כלשהו לכל מטרה, כולל אך ללא הגבלה, לפיתוח, ייצור, שיווק והפצת מוצרים ו/או שירותים.

אתר אינטרנט, תוכן, מוצרים ושירותים של צד שלישי

האתר רשאי לספק קישורים לאתרי אינטרנט וגישה לתוכן, מוצרים ושירותים מגורמי צד שלישי, לרבות משתמשים, מפרסמים, סניפים ונותני חסות של האתר. אתה מסכים ש-Rimini Street אינה אחראית לזמינותם של אתרי האינטרנט של גורמי צד שלישי ולתוכן שמסופק בהם. עליך לעיין במדיניות שמפורסמת באתרים האחרים לגבי פרטיות ונושאים אחרים לפני השימוש בהם. אתה מסכים ש-Rimini Street אינה אחראית לתוכן של צד שלישי שניתן לגשת אליו דרך האתר, לרבות דעות, עצה, הצהרות ופרסומות, ומבין שאתה נושא בכל הסיכונים שקשורים לשימוש בתוכן כזה. אם תבחר לרכוש מוצרים או שירותים כלשהם מצד שלישי, הקשר שלך יהיה ישירות עם הצד השלישי. אתה מסכים ש-Rimini Street אינה אחראית לדברים הבאים: (א) איכות המוצרים או השירותים של צד שלישי; וכן (ב) מימוש תנאים כלשהם של ההסכם שלך עם צד שלישי, לרבות אספקת מוצרים או שירותים והתחייבויות לגבי אחריות שקשורות למוצרים או לשירותים שנרכשו. אתה מסכים ש-Rimini Street אינה אחראית לאובדן או נזק כלשהם מכל סוג שעשויים לנבוע מיחסים עם צד שלישי כלשהו.

הפסקת שימוש

אתה מסכים ש-Rimini Street רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת להפסיק את גישתך לאתר ולכל חשבון שקשור לאתר שעשוי להיות לך. Rimini Street רשאית לבצע מעקב אחרי הגישה לאתר.

שינויים

Rimini Street שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש במלואם או בחלקם, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף ברגע ששינויים כאלה יפורסמו באתר. השימוש המתמשך שלך באתר לאחר פרסום של שינויים כלשהם בתנאי השימוש, פירושו שאתה מסכים לשינויים אלה. Rimini Street רשאית לסיים, לשנות, להשהות או להפסיק כל היבט באתר של Rimini Street, לרבות הזמינות של תכונות כלשהן באתר, בכל עת. Rimini Street רשאית גם להטיל מגבלות על תכונות ושירותים מסוימים או להגביל את גישתך לחלקים של האתר או לאתר המלא ללא הודעה מוקדמת או התחייבות.

הערה לגבי ילדים

קטינים אינם רשאים להשתמש באתר.

כתב ויתור

האתר הזה, המידע, המסמכים והחומרים באתר, לרבות כל תוכנה שזמינה באתר, מסופקים "כמות שהם" ללא אחריות, תנאים, מצגות או ערבויות מכל סוג, מפורשים, מרומזים או אחרת, כולל אך ללא הגבלה, כל אחריות או תנאי סחירות מרומזים, איכות מספקת, זכות, אי-הפרת זכויות יוצרים או התאמה למטרה מסוימת. RIMINI STREET אינה מבטיחה שלא יהיו שיבושים או שגיאות בהפעלת האתר או התוכנה. אלא אם צוין במפורש בהסכם כתוב בינך לבין RIMINI STREET, שום מידע שנמסר בכתב או בעל-פה או עצה שניתנה על-ידי RIMINI STREET או על-ידי נציג מורשה של RIMINI STREET לא יהוו אחריות. מדינות/סמכויות שיפוטיות מסוימות אינן מתירות אי-הכללה של אחריות מרומזת, כך שאי-ההכללה שלעיל עשויה לא לחול עליך.

הגבלת נזק

עד למידה המרבית המותרת בחוק החל, בשום אופן לא תישא RIMINI STREET באחריות כלפיך או כלפי כל אדם אחר על כל נזק כללי, ישיר, מיוחד, עקיף, מקרי, תוצאתי או עונשי, כולל אך ללא הגבלה, אובדן רווחים, אובדן של רכוש אישי (לרבות נתונים), עלויות כיסוי או כל נזק או אובדן דומים אחרים, במסגרת פעולה שמבוססת על חוזה, רשלנות, עוולה או אחרת, כתוצאה או בהקשר לשימוש או לביצועי התוכנה או לשימוש באתר זה או בכל אתר אינטרנט אחר שמחובר לקישור היפרטקסט, גם אם RIMINI STREET הייתה מודעת לאפשרות של נזקים כאלה. מדינות/סמכויות שיפוטיות מסוימות אינן מתירות הגבלה או אי-הכללה של אחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים, כך שההגבלה שלעיל עשויה לא לחול עליך.

תביעות על זכויות יוצרים

אנו מכבדים את הקניין הרוחני של אחרים ומבקשים גם ממך לנהוג כך. אנו רשאים, בנסיבות המתאימות ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, להפסיק גישה של משתמשים שלגביהם יש לנו סיבה סבירה להסיק שהפרו את זכויות הקניין הרוחני של Rimini Street או אחרים.

אם אתה סבור שהעבודה שלך הועתקה והיא נגישה באתר באופן שמהווה הפרת זכויות יוצרים, או שהאתר שלנו מכיל קישורים או הפניות אחרות למיקום מקוון אחר שמכיל חומר או פעילות שמפרים את זכויות היוצרים שלך בעבודה, תוכל ליידע אותנו על כך על-ידי אספקת מידע שנדרש על-ידי ארה"ב לסוכן זכויות היוצרים שלנו. חוק הגבלת אחריות הפרת זכויות יוצרים באינטרנט של ארה"ב חוק המילניום הדיגיטלי לזכויות יוצרים (Digital Millennium Copyright Act), 17 U.S.C. �512.

להלן דרכים ליצירת קשר עם הסוכן שלנו להודעה על תביעות על הפרת זכויות יוצרים באתר או ביחס אליו:

בדואר:

Rimini Street, Inc.
לידי: Legal Department
3993 Howard Hughes Parkway
Suite 500
Las Vegas, NV 89169
בטלפון: ‎+1 (888) 870-9692
בפקס: ‎+1 (702) 973-7491
בדואר אלקטרוני: [email protected]

חוקי בקרה על יצוא

אין להוריד או לייצא בכל דרך אחרת או לייצא מחדש שום חלק של התוכנה או מידע בסיסי או טכנולוגיה שנמצאים באתר בדרך שמפירה את החוקים והתקנות המנהליות של ארצות הברית (כלומר חוקי הבקרה על סחר ביטחוני של ארה"ב, בפרט תקנות הסחר הבינלאומי בנשק של מחלקת המדינה, תקנות סחר החוץ ותקנות המחלקה לבקרת נכסים זרים במשרד האוצר) או של כל סמכות שיפוטית אחרת שחלה; או לכל מי שנמצא ברשימת הנתינים שנקבעו במיוחד שפורסמה על-ידי משרד האוצר של ארה"ב או ברשימת צווי האיסור שפורסמה על-ידי משרד המסחר של ארה"ב. בהורדה, התקנה או שימוש בתוכנה או במידע הבסיסי או בטכנולוגיה שנמצאים באתר, אתה מסכים לעיל ומצהיר ומתחייב שאינך ממוקם, נמצא תחת שליטה, אינך אזרח או תושב של ארץ כלשהי כזאת

שיפוי ושחרור

בגישה לאתר האינטרנט של Rimini Street, אתה מסכים לשפות, להגן ולהסיר מ-Rimini Street אחריות על כל תביעות והוצאות, שכר טרחת עורך דין, עקב השימוש שלך באתר ובחומרים, שירותים או מוצרים כלשהם שזמינים דרך האתר. בנוסף, בזאת אתה משחרר את Rimini Street מכל תביעות לנזקים, עלויות והוצאות מכל סוג או אופי שהם, שעשויות להיות לך נגד Rimini Street כתוצאה או בהקשר לחומרים, תוכנה, שירותים או מוצרים כלשהם שהפכו לזמינים באתר או דרכו. עד למידה המרבית המותרת בחוק, אתה מסכים בזאת לוותר על כל החוקים שעשויים להגביל את תוקפם של שחרורים כאלה.

משתמשים בינלאומיים ובחירת החוק

האתר נשלט, מופעל ומנוהל על-ידי Rimini Street ממשרדיה בארצות הברית של אמריקה. Rimini Street אינה מתחייבת לכך שהחומרים באתר מתאימים או זמינים לשימוש במיקומים אחרים מחוץ לארצות הברית. אסור לגשת לחומרי האתר משטחים שבהם התוכן שלהם לא חוקי. אם אתה ניגש לאתר ממיקום מחוץ לארצות הברית, אתה אחראי לציות לכל החוקים המקומיים.

השימוש באתר זה או בכל מידע או חומרים שהפכו לזמינים על-ידי Rimini Street דרך האתר כפוף לחוקים של מדינת נבאדה, ארצות הברית, ללא התייחסות לתקנות להתנגשויות בחוק או לאמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי משנת 1980 ולכל תיקונים לזה או לכל חוק שמבוסס על חוק המודל האחיד לחוזי מידע אלקטרוניים (UCITA), גם אם חוק כזה אומץ במדינת נבאדה. כל מחלוקת שנובעת או קשורה לשימושך באתר תובא לידי דיון, ואתה מסכים בזאת לתחום שיפוט ולמקום שיפוט בלעדיים במדינה ובבתי המשפט הפדרליים שנמצאים בלאס וגאס, נבאדה. אתה מסכים לוותר על כל הגנה מפני היעדר תחום שיפוט אישי ופורום לא נאות. כל עילת תביעה שעשויה להיות לך ביחס לשימושך באתר חייבת להתחיל תוך שנה אחת (1) לאחר התביעה או הופעתה של עילת תביעה.

תנאי השימוש האלה מרכיבים את ההסכם המלא בין Rimini Street לבינך בכל הנוגע לשימושך באתר. אם מסיבה כלשהי בית המשפט של סמכות שיפוטית מוסמכת קובע שתקנה כלשהי בהסכם, או חלק ממנה, אינה ניתנת לאכיפה, יש לאכוף תקנה זו עד המידה המרבית המותרת כך שתשקף את כוונת ההסכם, ושאר תנאי השימוש ימשיכו לחול במלוא התוקף וההשפעה.

מידע לגבי זכויות יוצרים/סימן מסחרי

זכויות יוצרים © 2013-2018, Rimini Street, Inc. כל הזכויות שמורות. הסימון המילולי, הלוגו של Rimini Street®‎ או שילובם וסימנים אחרים (שסומנו בסימן מסחרי) הם סימנים מסחריים של Rimini Street, Inc. כל הסימנים המסחריים האחרים נותרים נכסיהם של בעליהם בהתאמה, ואם לא צוין אחרת, ל-Rimini Street אין השתייכות, היסב או שיוך למחזיק כלשהו של סימן מסחרי מהסוג הזה או לחברות אחרות שמוזכרות כאן.

מידע לגבי יצירת קשר

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי תנאי השימוש האלה, צור קשר עם Rimini Street בדואר אלקטרוני [email protected].
אם יש לך שאלות נוספות כלשהן לגבי האתר, צור קשר עם Rimini Street בדואר אלקטרוני [email protected].